Prezydent Bruski pisze list do wojewody. Ostre pytania w sprawie zakazu

Odwołanie meczu Polska - RPA z powodu zakazu wojewody Ewy Mes było bulwersującym wydarzeniem. Prezydent Rafał Bruski pisze ostro do wojewody i policji w tej sprawie.


Oto treść listu:

Pani Ewa Mes

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Z dużą wnikliwością zapoznałem się z wydaną przez Panią Wojewodę decyzją nr WBZK.6333.34.2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzenia meczu towarzyskiego piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Republiki Południowej Afryki. Analizując treść uzasadnienia decyzji, udało mi się wyodrębnić enumeratywnie wymienione poniżej następujące argumenty będące podstawą podjęcia przedmiotowego rozstrzygnięcia:1. Negatywną opinię Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy wydaną w dniu 20.09. 2012 r., w której podniesiono a) trwający remont kołowrotów umożliwiających wejście na trybunę D, b) wysokość płotu oddzielającego trybuny dla kibiców od bieżni okalającej boisko piłkarskie, c) brak urządzeń i instalacji uniemożliwiających przemieszczanie się kibiców w obrębie trybun, d) niewystarczający system kamer monitoringu.

2. Negatywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wydaną w dniu 20.09.2012 r., w której podniesiono wyłącznie trwające prace modernizacyjno-budowlane.

3. [cyt.] "Konieczność kontynuowania prac modernizacyjno-wyposażeniowych wymuszonych m.in. faktami zbiorowego naruszenia porządku publicznego, jakie miały miejsce w trakcie i po meczu" finału Pucharu Polski w dniu 3.05.2011 r.

4. Uznanie, że [cyt.] "Konstrukcja trybun, wejścia i wyjścia na obiekt oraz ułatwiony dostęp na murawę stadionu dla uczestników imprezy".

5. Opinia [cyt.] "służb odpowiedzialnych za monitorowanie i utrzymanie bezpieczeństwa imprez masowych", które uznały, że "w przypadku zakłócenia porządku i bezpieczeństwa wystąpią poważne utrudnienia dla reagujących służb porządkowych lub wezwanych sił Policji".

6. Możliwość zachowań chuligańskich ze strony kibiców WKS "Zawisza Bydgoszcz", którzy "będą chcieli swoją dezaprobatę dla działań podejmowanych w celu skutecznej walki z chuligaństwem", tj. podjęcia "zbiorowego naruszenia porządku publicznego" bowiem będzie to "jedyna okazja do publicznego zamanifestowania niezadowolenia", co może podważyć ukształtowany już w opinii publicznej międzynarodowej obraz Polski jako kraju kojarzonego ze sprawnym zorganizowaniem i przeprowadzeniem" Euro 2012.

Nie będąc stroną postępowania, nie mam możliwości wniesienia odwołania od powyższej decyzji, jednak reprezentując interesy mieszkańców Bydgoszczy (także kibiców WKS "Zawiszy Bydgoszcz"), którzy za pośrednictwem budżetu miasta ponieśli kilka lat temu wydatek ponad 100 mln zł na wybudowanie nowoczesnego stadionu, proszę o udzielenie informacji wynikających z poniższych pytań:

1. Dlaczego decyzja została wydana tak pilnie w dniu 25.09.2012 r. w oparciu o negatywne opinie Komendantów Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20.09.2012 r. stwierdzających zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z prowadzonych prac modernizacyjno-remontowych skoro na godzinę przed jej wydaniem podczas zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim narady została Pani Wojewoda poinformowana o zakończeniu tych prac następnego dnia, 26.09.2012 r.?

(Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie pozwoli ocenić sens i przesłanki działania organów państwa zaangażowanych w niniejszą sprawę, w tym przedstawicieli służb mundurowych, którzy byli inicjatorami pilnego podjęcia przedmiotowych prac uzasadnionych poprawą bezpieczeństwa na obiekcie. Miasto w trybie pilnym podjęło decyzję o korekcie uchwały budżetowej i realizacji tego nowego, nieplanowanego wcześniej zadania inwestycyjnego).

2. Czy dysponuje Pani Wojewoda inną, co do treści, opinią Komendanta Miejskiego Policji z dnia 20.09.2012 r., gdyż z dokumentu załączonego do akt niniejszej sprawy prowadzonej przez Urząd Miasta Bydgoszczy wynika, iż za jedyną negatywną przesłankę uznano fakt prowadzenia prac remontowo- budowlanych?

3. Jaka, zdaniem Pani Wojewody, powinna być wysokość oraz konstrukcja płotu, który zapewniłby brak możliwości przemieszczania się kibiców z trybun na płytę boiska?

4. Jakie, zdaniem Pani Wojewody, należałoby zainstalować na stadionie urządzenia bądź instalacje uniemożliwiające przemieszczanie się kibiców w obrębie trybun?

5. Jaki, zdaniem Pani Wojewody, system monitoringu zostałby uznany za "wystarczający"?

6. Jakie, zdaniem Pani Wojewody, należałoby przeprowadzić zmiany obejmujące: konstrukcję trybun, system wejść i wyjść oraz dostęp na murawę, by obiekt odpowiadał oczekiwaniom?

(Postawienie pytań zawartych w pkt 2-5 jest konieczne, ponieważ w wydanej decyzji nie wskazała Pani Wojewoda żadnej podstawy prawnej regulującej powyższe kwestie, choć, moim zdaniem, w świetle art. 107 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego było to obowiązkowe. Pozyskanie powyższych informacji jest niezbędne w celu podjęcia na stadionie żądanych przez Panią Wojewodę inwestycji).

7. Do kiedy (proszę podać datę) zdarzenia, które miały miejsce na stadionie w dniu 3 maja 2011 r. będą podstawą do wydawania negatywnych decyzji w sprawie organizacji meczów piłkarskich reprezentacji Polski?

8. Do kiedy, zdaniem Pani Wojewody (proszę podać datę), wobec braku zaistnienia [cyt.] "jedynej możliwości", zachodzić będzie zagrożenie chuligańskich zachowań kibiców WKS "Zawisza Bydgoszcz" chcących publicznie zamanifestować swoje niezadowolenie?

(Udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na pyt. 6 i 7 pozwoli ograniczyć zbędną aktywność władz miasta Bydgoszczy w pozyskiwaniu w przyszłości tego rodzaju zawodów sportowych).

9. Jakie, zdaniem Pani Wojewody, działania są niezbędne, by "służby odpowiedzialne za monitorowanie i utrzymanie bezpieczeństwa imprez masowych" uznały, że "w przypadku zakłócenia porządku i bezpieczeństwa nie wystąpią poważne utrudnienia dla reagujących służb porządkowych lub wezwanych sił Policji".

10. Czy, a jeśli tak, to jakie, zdaniem Pani Wojewody, już dzisiaj występują przesłanki ewentualnego wydania negatywnej decyzji dotyczącej organizacji w 2013 roku na stadionie "Polonii Bydgoszcz" zawodów cyklu Grand Prix na żużlu, o organizację których miasto Bydgoszcz się ubiega?

(Uzyskanie powyższej informacji jest niezbędne do ewentualnego podjęcia przez władze miasta Bydgoszczy decyzji w sprawie organizacji ww. zawodów sportowych).Szanowna Pani Wojewodo,

w trosce o bezpieczeństwo i porządek publiczny, pozytywny wizerunek stadionów bez przemocy ugruntowany dzięki turniejowi Euro 2012 oraz chęć zapewnienia możliwości skutecznych działań służb porządkowych i Policji deklaruję niezwłoczne podjęcie działań inwestycyjnych na obiekcie sportowym "Zawisza Bydgoszcz". Chcąc zaspokoić oczekiwania, niezbędne jest jednak uzyskanie szczegółowych wskazań wynikających z postawionych powyżej pytań. Jako prezydent miasta nie mogę dopuścić do sytuacji marnotrawienia środków publicznych, co ma miejsce, gdy obiekt o wartości ponad 100 mln zł nie gwarantuje możliwości przeprowadzenia każdych zawodów sportowych, w tym przy pełnych trybunach.

Zdaję sobie sprawę, że realizacja powyższej deklaracji związana będzie z wydatkami finansowymi budżetu Miasta Bydgoszczy. W aktualnie trudnej sytuacji finansowej miasta oraz wobec wciąż rosnących obciążeń zadaniami publicznymi, w tym zleconymi, zmuszony będę dla zapewnienia komfortu pracy i skuteczności podległych Pani Wojewodzie służb mundurowych (obowiązkowo finansowanych z budżetu państwa) zmuszony będę do podjęcia działań inwestycyjnych, niestety kosztem ograniczenia dobrowolnego wspierania finansowego tych służb, które według Pani Wojewody, nie mogą skutecznie reagować na ewentualne zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na stadionie przy ul. Gdańskiej. Proszę, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy, uwzględnić powyższą okoliczność w przygotowywanym budżecie na 2013 rok. Tym bardziej jest to konieczne, że stosowne wnioski na 2013 r. wpłynęły już do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ich kopie są zapewne także w posiadaniu Pani Wojewody. Z wielkim uznaniem przyjąłbym także deklarację wsparcia finansowego koniecznych, zdaniem Pani Wojewody, na stadionie inwestycji ze środków budżetu państwa.

Z uwagi na olbrzymie publiczne zainteresowanie opisanymi przeze mnie kwestiami, oczekiwaniem poznania szczegółowych przesłanek wydanej przez Panią Wojewodę negatywnej decyzji, powszechnie wyrażanym przez bydgoszczan rozczarowaniem wynikającym z pozbawienia nas organizacji tak ważnego widowiska sportowego pozwoliłem sobie niniejszemu pismu nadać formę listu otwartego.Ze sportowym pozdrowieniem 

Rafał Bruski

Prezydent Bydgoszczy,

Miasta - laureata tytułu "Gospodarz Imprez Sportowych 2010"