CWZS Zawisza chce wykluczyć SP: "Za działanie w złej wierze"

Zarząd CWZS Zawisza złożył wniosek o wykluczenie ze struktur związku Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza. "Za działanie bez wiedzy i akceptacji związku"
Jesteś kibicem z Bydgoszczy? Dyskutuj i dołącz do nas na Facebooku Sport.pl Bydgoszcz

Pod wnioskiem podpisało się pozostałych 9 stowarzyszeń tworzących związek. Będzie on głosowany w lipcu na walnym zgromadzeniu. Oto treść oświadczenia:

"Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza w dniu 25 czerwca 2015 roku podjął uchwałę dotyczącą zwołania (w trybie § 21 Statutu) Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku, którego tematem będzie podjęcie decyzji o wykluczeniu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza ze struktur CWZS Zawisza, na podstawie § 19 Statutu, tj. działania na szkodę Związku. Motywem podjęcia powyższej uchwały są decyzje władz Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza podejmowane wbrew interesom Związku oraz jego członkom. 1. Stowarzyszenie Piłkarskie "Zawisza" jako jedyny członek Związku nie podpisało się pod wspólnym oświadczeniem Zarządu Związku, jednoznacznie potępiającym oraz odcinającym się od wszelkich ataków szkalujących dobre imię władz Miasta Bydgoszczy oraz Zarządu Związku opublikowanych na stronie www.zawiszafans.net oraz wyrażanych przez inne strony, media lub osoby. Brak podpisania tego oświadczenia oznacza świadomą akceptację przez Stowarzyszenie Piłkarskie "Zawisza" wszelkich obraźliwych i skandalicznych treści godzących w dobre imię władz Miasta Bydgoszczy oraz Związku.

2. Złożenie przez SP Zawisza wniosku (w 2006 r.) i uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy "ZAWISZA" (R.272226), które zostało udzielone na rzecz Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza w dniu 12.11.2014 r. dla usług typu reklama i wynajem powierzchni na cele reklamowe oraz usługi świadczone przez kluby sportowe piłki nożnej. Powyższe działanie odbywało się bez wiedzy i akceptacji Związku, który jest prawowitym spadkobiercą i kontynuatorem wspaniałych tradycji sportowych WKS Zawisza, a także oznaczeń słownych, logo i sztandaru. WKS Zawisza, który upadł w 2005 roku, na mocy odpowiednich porozumień wyraził zgodę na korzystanie z członu nazwy "Zawisza" i logo przez wszystkie nowo utworzone stowarzyszenia oraz stowarzyszenia już istniejące, wchodzące w skład nowo powstałego podmiotu skupiającego środowisko Zawiszy, tj: Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza (21.04.2005 r.). Stowarzyszenie Piłkarskie "Zawisza" podejmując działania mające na celu rejestrację znaku słownego "Zawisza" działało w złej wierze, mając pełną świadomość, iż prawo do używania tego członu ma każdy członek CWZS "Zawisza", jednocześnie w istotny sposób ograniczając im możliwość do korzystania z niego. Powyższe argumenty stanowią podstawę do zastosowania § 19 Statutu Związku, tj. wykluczenia ze struktur CWZS. Zwołanie Walnego Zebrania Związku to odpowiedzialna, lecz niezwykle trudna decyzja pozostałych członków CWZS, zaakceptowana przez Prezesów i Władze Klubów, poprzedzona wielokrotnymi próbami rozwiązania spornych spraw na poziomie Zarządu Związku. Podjęte działania akceptowane są też przez Prezydenta Bydgoszczy, który oczekuje od władz Związku unormowania wszelkich wewnętrznych konfliktów mających wpływ na funkcjonowanie i wizerunek CWZS oraz Miasta Bydgoszczy. Krok zmierzający ku wykluczeniu Stowarzyszenia Piłkarskiego podyktowany jest brakiem woli porozumienia jego władz w opisanych powyżej kwestiach z Zarządem CWZS, który nie może zaakceptować próby zawłaszczenia nazwy ZAWISZA przez jednego z członków, a jednocześnie publicznego szkalowania dobrego imienia Klubu i Związku. Potępienie tego typu treści jest obowiązkiem całego środowiska Zawiszy. Wobec realnej obawy utraty zaufania Władz Miasta, a tym samym rozwiązania umowy użyczenia obiektów sportowych, a w konsekwencji likwidacji CWZS Zawisza, członkowie Związku mieli prawo oczekiwać od Stowarzyszenia Piłkarskiego jednomyślności w powyższych kwestiach, które w żaden sposób nie godzą w jego interesy, zwłaszcza w działalność szkoleniową. Wspólny front i wzajemne wsparcie pozwoliłby na unormowanie sytuacji, co dla Prezydenta Miasta byłoby czytelnym sygnałem, że CWZS Zawisza jest jednością i godnym zaufania partnerem. Niestety takiego wsparcia ze strony władz Stowarzyszenia Piłkarskiego Zarząd CWZS Zawisza nie uzyskał. Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu decyzję o wykluczeniu członka ze struktur Związku podjąć może wyłącznie Walne Zebranie Związku, które zostało zwołane na dzień 31.07.2015 r. Zarząd CWZS Zawisza"